Privacy policy

Nederlands:

(English see Below)

Monique Rotteveel ® Active Wear, gevestigd aan Maashavenkade 53, 3072ES, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.moniquerotteveel.com Maashavenkade 53, 3072ES +31615606306
Monique Rotteveel is de Functionaris Gegevensbescherming van Monique Rotteveel ® Active Wear zij is te bereiken via moniquerotteveel.info@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Monique Rotteveel ® Active Wear verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via moniquerotteveel.info@gmail.com,
dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monique Rotteveel ® Active Wear verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Monique Rotteveel ® Active Wear analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.
– Monique Rotteveel ® Active Wear verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Monique Rotteveel ® Active Wear neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Monique Rotteveel ® Active Wear) tussen zit. Monique Rotteveel ® Active Wear gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Monique Rotteveel ® Active Wear bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Monique Rotteveel ® Active Wear verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Monique Rotteveel ® Active Wear gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Monique Rotteveel ® Active Wear gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monique Rotteveel ® Active Wear en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
moniquerotteveel.info@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Monique Rotteveel ® Active Wear wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Monique Rotteveel ® Active Wear neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via moniquerotteveel.info@gmail.com

 

 


 

English:

Monique Rotteveel ® Active Wear, located at Maashavenkade 53, 3072ES, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
www.moniquerotteveel.com Maashavenkade 53, 3072ES +31615606306
Monique Rotteveel is the Data Protection Officer of Monique Rotteveel ® Active Wear she can be reached via moniquerotteveel.info@gmail.com

Personal data that we process

Monique Rotteveel ® Active Wear processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:
– First and last name
– Address data
– E-mail address
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at moniquerotteveel.info@gmail.com,
then we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal dataMonique Rotteveel ® Active Wear processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment
– Sending our newsletter and / or advertising 
– call or e-mail you if necessary to carry out our services
– Inform you about changes to our services and products
– Give you the opportunity to create an account
– To deliver goods and services to you
– Monique Rotteveel ® Active Wear analyzes your behavior on the website in order to improve the website and the supply of products and services.
– Monique Rotteveel ® Active Wear also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

How long we store personal data
Monique Rotteveel ® Active Wear does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the goals for which you are going to be data collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: 2 years.

 

Sharing personal data with third parties
Monique Rotteveel ® Active Wear provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply to a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Monique Rotteveel ® Active Wear uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that comes with the first visit to this one
website is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone. Monique Rotteveel ® Active Wear uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing habits so that we are up
offer customized content and ads. On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and we have asked you for permission to place them. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. For an explanation, see:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to your possible permission for the
to withdraw data processing or to object to the processing of your personal data by Monique Rotteveel ® Active Wear and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to
moniquerotteveel.info@gmail.com. To make sure that the request for access has been made by you, we ask you for a copy of your identity card with the
send a request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and
Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Monique Rotteveel ® Active Wear also wants to point out that you have the possibility to lodge a complaint with the national supervisor, the Authority
Personal data. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Monique Rotteveel ® Active Wear takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there is
indications of abuse, please contact our customer service or via moniquerotteveel.info@gmail.com

 


 

Registration KVK (Chamber of Commerce)

Company name: Monique Rotteveel ® Active Wear

KVK Registration number, the Netherlands: 24472421, Monique Rotteveel Grafisch Ontwerp

BTW/ VAT number: NL 190311630B01

 

Owner: Monique Rotteveel

Email: moniquerotteveel.info@Gmail.com

Phone: +31615606306